Loading

355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0

355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 1 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 2 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 3 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 4 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 5 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 6 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 7 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 8 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 9 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 10 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 11 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 12 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 13 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 14 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 15 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 16 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 17 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 18 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 19 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 20 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 21 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 22 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 23 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 24 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 25 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 26 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 27 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 28 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 29 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 30 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 31 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 32 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 33 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 34 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 35 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 36 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 37 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 38 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 39 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 40 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 41 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 42 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 43 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 44 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 45 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 46 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 47 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 48 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 49 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 50 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 1 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 2 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 3 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 4 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 5 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 6 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 7 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 8 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 9 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 10 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 11 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 12 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 13 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 14 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 15 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 16 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 17 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 18 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 19 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 20 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 21 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 22 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 23 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 24 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 25 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 26 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 27 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 28 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 29 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 30 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 31 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 32 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 33 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 34 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 35 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 36 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 37 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 38 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 39 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 40 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 41 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 42 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 43 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 44 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 45 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 46 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 47 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 48 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 49 - 40323792
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline, The Blue Mountains, Ontario N0H 1J0 - Photo 50 - 40323792

$1,595,000

5 Bedroom 2 Bathroom 2535
2 Level None Baseboard Heaters Acreage Landscaped

On an extremely private, peaceful 12.5+ acre property sits this charming 2,535 sq ft country home. Features; two spring fed ponds, five bedrooms, two bathrooms, spacious screened in porch and a detached double garage. The central dining area is sure to become your meeting place for entertaining. The living room is complete with a wood stove to keep you toasty warm after a day of adventure. The main floor also includes a galley kitchen, mudroom, laundry room, guest bedroom and three piece bath. The second floor has four bedrooms, three piece bath with clawfoot tub and a central family room. Many updates including new siding, windows, steel roof and septic. Located just 12 minutes from Beaver Valley Ski Club, 1.5 hours to Toronto Pearson Airport, close to the Bruce Trail & 15 minutes to Thornbury. (id:44184)

Property Details

MLS® Number 40323792
Property Type Single Family
Amenities Near By Golf Nearby, Ski Area
Communication Type Internet Access
Equipment Type Water Heater
Features Golf Course/parkland, Country Residential
Parking Space Total 22
Rental Equipment Type Water Heater
Structure Shed

Building

Bathroom Total 2
Bedrooms Above Ground 5
Bedrooms Total 5
Appliances Dishwasher, Dryer, Freezer, Microwave, Refrigerator, Satellite Dish, Stove, Washer
Architectural Style 2 Level
Basement Development Unfinished
Basement Type Partial (unfinished)
Construction Material Wood Frame
Construction Style Attachment Detached
Cooling Type None
Exterior Finish Wood
Fire Protection Smoke Detectors
Fixture Ceiling Fans
Foundation Type Stone
Heating Fuel Electric
Heating Type Baseboard Heaters
Stories Total 2
Size Interior 2535
Type House
Utility Water Dug Well

Parking

Detached Garage

Land

Acreage Yes
Land Amenities Golf Nearby, Ski Area
Landscape Features Landscaped
Size Depth 1091 Ft
Size Frontage 494 Ft
Size Irregular 12.5
Size Total 12.5 Ac|10 - 24.99 Acres
Size Total Text 12.5 Ac|10 - 24.99 Acres
Zoning Description Hazard Agricultural

Rooms

Level Type Dimensions
Second Level Bedroom 10'0'' x 9'0''
Second Level Bedroom 9'9'' x 9'0''
Second Level 3pc Bathroom 11'0'' x 7'10''
Second Level Bedroom 11'0'' x 11'8''
Second Level Primary Bedroom 11'6'' x 19'4''
Main Level Laundry Room 9'1'' x 8'10''
Main Level Kitchen 9'1'' x 7'0''
Main Level 3pc Bathroom 6'2'' x 7'3''
Main Level Bedroom 11'0'' x 12'1''
Main Level Living Room 14'8'' x 19'6''
Main Level Sunroom 13'3'' x 19'8''
Main Level Dining Room 14'3'' x 19'3''

Utilities

Electricity Available
Telephone Available
INQUIRE ABOUT
355899 The Blue Mountains-Euphrasia Townline
First Name(Required)
Last Name